top of page
STAV
NÁVRH
STAV
NÁVRH
naves3 - MILINOV PREZETNACE_page-0012
naves3 - MILINOV PREZETNACE_page-0014

Náves Milínov

Zadání
Zadáním bylo zpracovat urbanisticko-architektonickou studii na náves a obecní dvůr obce Milínov. Řešené území bylo kvůli návaznostem rozšířeno na centrální prostor obce. 

Urbanismus
Páteř obce je tvořena liniovou zástavbou kolem hlavního průtahu z Lipnice vedoucího na křižovatku se silnicí Kornatice - Nezsvětice. Orientace průtahu je JV-SZ. 
Z topografického hlediska se obec nachází v mírně zvlněné krajině, hlavní linie zástavby jde napříč mělkým údolím klesajícím k JZ a obkružuje rybník a přepadovou nádrž pod rybníkem. Okrajové části obce jsou tím pádem výše položené. Hlavní průtah je lemován domy - převážně statky - orientovanými klasicistními štíty do ulice. Návesní kaple z doby kolem roku 1800 vyniká kvalitní pozdně barokní členěnou fasádou. Zajímavé jsou i další klasicistní chalupy ve spodní části návsi. Na okraji vesnice stojí bývalá škola s eklektickou fasádou. Hřbitov je umístěn pod vrcholem Pramný ve východní části obce. Za náves lze považovat víceméně celou délku průtahu, nicméně kvality návsi co by společensky užívaného veřejného prostoru nemá. Jedná se spíše o ulici s širokými travnatými pásy a přerušovanou oboustrannou alejí.  

Historie obce
První zmínky o Milenowu pochází z roku 1379. 10 ze 13 lánů ve vsi patřilo ke Strašicům. Tento rožmberský majetek byl spravován z hradu Vlčtejna. Po roce 1532 ves patřila k Žákavé, od roku 1601 ke Šťáhlavům, přičemž farností přináležela do Chválenic. Dle berní ruly zde žilo 10 sedláků, chalupník, a čtyři další selské usedlosti byly vyhořelé. V polovině 18.století bylo ve vsi 23 hospodářů, kovář v obecní kovárně a celkem 121 obyvatel. Škola byla postavena roku 1886, čtyři roky nato měla obec 424 obyvatel a 67 domů. Součástí byl i mlýn Lopata s pilou, hájovna a 3 myslivny. V současné době je převážná část stavení rekreačních, a to zejména v chatové oblasti "Baba" a u Kornatického rybníka. 

Současný stav
Poloha řešeného území se nachází v centru obce - na křižovatce hlavního tahu a objízdné komunikace lokálního významu, která obsluhuje několik soukromých objektů. V současnosti je prostor využíván k posezení u hospody a dětské hřiště. Obecní dvůr je využíván pouze pro hospodářské účely. 

Návrh
Koncept je založen na kumulaci společenských aktivit kolem stávajícího objektu hospody a zkvalitnění veřejného prostoru v celém centru obce. Celé řešené území je rozděleno na několik funkčních zón:
- Vstupní prostor s kašnou
- Soustromí s travnatou plochou
- Předprostor hospody
- Obecní dvůr 

 

Soustromí
Hlavním zásahem je přeložení vedlejší komunikace připojující se na hlavní tah. V současnosti vede komunikace přímo před objektem hospody a napojuje se v ostrém úhlu na hlavní tah. Mimo jiné tím odděluje travnatou plochu sloužící v současnosti jako posezení a dětské hřištěm která je v sevření obou komunikací. Návrh počítá s touto plochou jako centrálním bodem návsi, proto je nezbytné zajistit přirozenou návaznost na ostatní veřejné prostory kolem hospody. Návrh navazuje na projekt průtahu III/11736, III/1731 - PRŮTAH MILÍNOV, zpracovatel Zděněk Vavřík. Při odklonění obslužné komunikace vzniká nový prostor navazující přímo na náves a další části. Tento prostor je pojat jako travnatá plocha se čtyřmi lípami půdorysně zasazenými ve tvaru čtverce. Tato část určí hlavní „hmotu“ návsi. Mezi travnatou plochou a komunikacemi je umístěn chodník zhotovený z žulových kostek (kočičí hlavy). Po delší době užívání se v případě vyšlapání cest může na jejich trasách realizovat mlatový povrch. Mezi nově vysazenými stromy bude umístěno sezení ve formě „kostky“ (viz navazující studie). 

Předprostor hospody 
Předprostor hospody slouží jako spojnice mezi dlážděným prostorem u průtahu a obecním dvorem. Je rovněž vydlážděn žulovými kostkami. V současné době se v tomto prostoru nachází oplocení, které implikuje pocit soukromé plochy. Z toho důvodu se navrhuje jeho demolice. Dále se zde nachází funkční studna. Návrh ji zachovává a doplňuje o vodní ruční pumpu - interaktivní vodní prvek. Stávající krytá terasa hospody bude z důvodu nevyhovujícího napojení na terén rovněž zrušena a místo ní bude realizována větší krytá terasa s terénními dřevěnými schody. Její východní část bude opatřena větrolamem ve formě latí a lze prostor u této stěny využít jako sklad palivového dříví. Nová terasa bude realizována v úrovni interiérové podlahy hospody a projde přes roh i před průčelí objektu, kde již nebude krytá.

Vstupní prostor s kašnou
Vstupní prostor s kašnou je umístěn v centrální části řešeného území a bude těžištěm celého prostoru - upozorněním i pro návštěvníky a turisty. Plocha je vydlážděna žulovými kostkami. Hlavním bodem je kašna, viz Vodní prvky. Plocha je oddělena od průtahu obcí nízkými - cca 20 -30mm - obrubníky. Vede přes něj průjezd do dvora. 

Obecní dvůr
Dvůr bude sloužit jako víceúčelový veřejný prostor splňující všechny potřeby obce. Jde jak o funkci reprezentativní, tak o funkci hospodářskou. Musí umožňovat vjezd poměrně velké techniky, která je garážovaná v objektu technického zázemí obce ve dvoře. Ve stejném objektu se nachází i hasičárna. Dále musí umožnovat skládku různých materiálu apod. Z toho důvodu je většina plochy dvora navržena s asfaltovým povrchem. Kvůli odclonění soukromého objektu a jímce umístěné v SZ rohu dvora je severní část dvora lemovaná travnatým pásem. Před ním se nachází listnaté stromořadí, které je umístěno v pásu vyplněném kačírkem. Mezi stromy jsou umístěny herní, popř. fitnessové prvky a stroje. Tato část dvora tedy slouží jako dětské hřiště, které je přemístěno z exponované plochy před hospodou. Kačírek tvoří jako dopadovou plochu hřiště. Část asfaltové plochy může být barevně pojednána - a tak rozšířit herní plochu. Umístit lze šachovnici, okruh pro malé cyklisty, skákací panáky, bludiště atd. V neposlední řadě může prostor sloužit jako letní kino. Plátno by bylo umístěno nad dřevěný plot, který bude oddělovat veřejnou část dvora a část, která je v soukromém vlastnictví.  Pro projektor bude nutné udělat zápustný servisní box v ploše dvora proti plátnu. Ten může zároveň sloužit i jiným společenským akcím.

bottom of page