top of page
Exterier
Interier
Ptačí perspektiva
SITUACE 1
SITUACE 2 copy
1NP
2NP
ŘEZY
POHLEDY 2
POHLEDY 1

Archiv MŠMT 

Dolní Lhota

Předmět zakázky (citace zadavatele):

Vyhlašovatel si u oslovených subjektů objednává zpracování urbanisticko-architektonického návrhu a ujasnění koncepce území v souvislostech a ve vazbě na stávající zástavbu ve vesnici Lhota u Dolních Břežan. Zadání je určit a vymyslet hmotové řešení při dodržení objemu uskladňovacích regálů zadavatele (které jsou zvyklí používat), při dodržení ekonomického řešení pro zadavatele, a zároveň najít pokornou formu, aby objekt – objekty – zapadly do území a umožnily zároveň vznik jakéhosi centrálního uzlu v rámci vsi.

Stávající stav a popis stavebního pozemku:

Pozemek určený k zastavění ze západu bezprostředně navazuje na stávající budovy archivu,  je mírně svažitý směrem k severu,  v současném době zatravněný.  Ze severu je ohraničen slepou komunikací, která je v nyní používána pouze k dopravní obsluze několika rodinných domů. Z jihu přiléhá k pozemku ulice Keltská, turistické tepně k nedalekému Hradišti.  Z východní strany je pozemek uzavřen linií jednoho dětského a dvou sportovních hřišť. Přístup na pozemek je přes stávající areál.

Architektonické a urbanistické řešení:

Území obce Lhota se vyznačuje stabilní urbanistickou strukturou. Navzdory blízkosti Prahy, do jejíž spádové oblasti obec patří, se jí daří držet jasné ohraničení a celkovou příjemnou atmosféru místa. Nedaleko obce se nachází turisticky aktivní Hradiště Závist, Přírodní památka Břežanské údolí, přírodní park atd., z hlediska polohy jde tedy o turisticky velmi zajímavou oblast. Všechna tato místa jsou přístupná z komunikace bezprostředně sousedící s řešeným územím.  Z tohoto důvodu bylo k zadání přistupováno citlivě a v souladu s okolní zástavbou.  

V návrhu nové budovy archivu byl jako výchozí bod zvoleno tvarosloví  tradičního venkovského statku. Jednopodlažní objekt se sedlovou střechou je typickým stavebním prvkem (nejen) v této obci - konkrétně v centrální části obce se nachází několik objektů podobného rozměru - proto byl zvolen analogický přístup i pro návrh.

Celkový přístup k areálu je založen jednak na požadavku zabezpečené manipulace s archiváliemi, na druhé straně však s moderním přístupem a snahou veřejné instituce co nejvíce přiblížit veřejnosti.

Navrhovaná stavba tak  nechce vytvářet neprostupnou bariéru, ale naopak propojit všechny dosavadní sportovní aktivity s nově vytvořenými kulturními a krajinnými prvky.

Bylo zvoleno řešení umístění všech provozů do jednoho objektu, protože jde provozně i ekonomicky o nejúspornější variantu. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 40,1m x 11,30m a byl umístěn do severovýchodní části pozemku souběžně s existujícími stavbami. Mezi stavbami tak vzniká nový "hospodářský dvůr," který slouží výhradně pro potřeby areálu - např. parkování, zásobování apod. Rovněž slouží jako prostorová rezerva pro další budovu se skladovacími prostory. Stavba nově tvoří ohraničení areálu z východní strany. Současné oplocení na jižní straně bude zrušeno a nahrazeno novým, které povede od současného vjezdu do areálu a napojí se na navrhovaný objekt.  Oplocení areálu by z čelní strany mělo mít charakter téměř neprůhledné linie, např. z dřevěných latí s malými mezerami. Objekt může být přístupný z areálu archivu i z veřejného prostranství.

Tato pozice objektu také určuje, že je nový objekt první vnímaný prvek areálu z křižovatky Keltská a Luční. Objekt by měl působit sebevědomě, ale také přiměřeně skromně.  Pozice u kraje areálu minimalizuje slepá a nepoužitelná místa mezi objektem a areálovým oplocením.

Objekt je jednopodlažní s vloženým mezaninem s badatelnou v jižní části,  má sedlovou střechu, která se však směrem na sever mění na pultovou. Je to z důvodu přiblížení měřítka objektu k rodinným domům, které se nacházejí na sever od areálu. Toto řešení rovněž snižuje náklady na výstavbu, ale i provozní náklady (především vytápění/chlazení).

Tím, že oplocení běží od štítové stěny novostavby, vzniká na zbytku pozemku volná plocha, která může být využita pro veřejnost. V návrhu je naznačeno jedno z možných řešení - lesopark. Realizován by byl např.  jako medonosný útvar, tedy mix  různých druhů dřevin, který by kvetl zhruba od března do konce října. Tento způsob využití by byl zajímavý nejen z hlediska estetiky, ale i jako ukázka cesty ekologické stability území. Vzniknout by mohl formou "happeningu," kdy by si obyvatelé obce mohli zkusit sami strom vysadit. Je to jeden ze způsobů, jak může člověk získat mnohem hlubší vztah ke svému domovskému prostředí a celkově ho pozvednout. Lesopark by mohl být doplněn o posezení, ohniště apod. Nově také vzniká propojení mezi dětským hřištěm a ulicí Keltská.

Konstrukční a materiálové řešení:

Objekt je konstrukčně řešen jako železobetonový skelet na základové desce s pasy. Výplň skeletu je z keramických bloků. U vrcholu stěn jsou po delších stranách objektu navrženy pásová okna k prosvětlení centrálního skladu. U jejich parapetu jsou na skeletovém systému uloženy ocelové sloupky, které vynášejí krov, který je řešen jako skrytá příhradová konstrukce. V její skladbě mohou být uloženy  technologické rozvody i tepelná izolace.

Fasáda je  ze standartního kontaktního zateplovacího systému v bílé omítce.  Střešní krytina je zhotovena z pálené či betonové střešní tašky tradiční barvy - cihlově červená. Rámy oken jsou hliníkové v antracitové barvě.

Interiér  je kompletně bíle omítnut, kromě technických provozů a sociálního zázemí, které by bylo obloženo keramickým obkladem. Podlaha  přízemí ve skladech je betonová, na WC apod keramická dlažba. Podlaha 2NP je z dřevěných prken.

Provozní řešení:

Objekt disponuje čtyřmi vchody, které jsou umístěny po všech jeho stranách. Dva z nich jsou vnitroareálové a dva vedou na veřejně přístupná prostranství. Vzhledem k překotnému vývoji bylo zvoleno řešení, které umožňuje co nejširší spektrum užívání objektu. Je na uživatelech jaké vstupy do budovy budou zvoleny jako hlavní.

V přízemí se nachází většina provozů - hlavní sklad, mezisklad, přípravna, sociální zázemí, technická a úklidová místnost. V otevřeném mezaninu přístupném po schodišti z haly je umístěna badatelna/kancelář s malou kuchyňkou.

Dopravní řešení:

Stávající příjezd  zůstává nezměněn - z ulice Keltská.  Je možné doplnit další vjezd do areálu z ulice Za Knihovnou. Nebyly zadány žádné požadavky na dopravu v klidu, ale nově vzniklý hospodářský dvůr má dostatečnou kapacitu na doplnění nových parkovacích stání. Detaily by byly řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.

bottom of page